CONVATEC ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV                                         11. máj 2018

ÚVOD   

Predstavujeme Vám Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ConvaTec.

Spoločnosť Unomedical s.r.o., Zákaznícke centrum ConvaTec (ďalej len „ConvaTec“) rešpektuje Vaše súkromie a je zaviazaná k ochrane Vašich osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov Vás budú informovať o tom, ako spravujeme Vaše osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku bez ohľadu na to, odkiaľ ju navštevujete. Zásady taktiež poskytujú údaje o iných postupoch spoločnosti ConvaTec, kde sa spracovávajú osobné údaje a vysvetľujú Vám práva na súkromie a spôsob, ako ste zo zákona chránený.

Prosím, používajte Glosár, aby ste porozumeli niektorým termínom používaným v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KTO SME

2. ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZBIERAME

3. AKO SA ZBIERAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

4. PRIHLASOVANIE SA NA WEBOVÝ SEVER A IP ADRESY

5. CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

6. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

7. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY

8. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

9. ÚCHOVÁVANIE ÚDAJOV

10. VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

11. GLOSÁR

12. KONTAKTUJTE NÁS

1.  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KTO SME   

CIELE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Tieto Zásady ochrany osobných údajov majú za cieľ poskytnúť informácie o tom, ako spoločnosť ConvaTec zbiera a spracováva Vaše osobné údaje prostredníctvom Vášho používania tejto webovej stránky, vrátane akýchkoľvek údajov, ktoré môžete poskytnúť pri prihlásení sa k odberu nášho letáku, alebo pri využívaní našich služieb. Taktiež poskytujú informácie o iných metódach, ktorými spoločnosť ConvaTec môže spracovávať osobné údaje, napr. keď jednotlivec telefonuje s našimi centrami pre služby zákazníkom.

 Je dôležité, aby ste si prečítali tieto Zásady o ochrane osobných údajov spolu s akýmkoľvek iným oznámením o spravodlivom spracovaní, ktoré môžeme poskytnúť pri špecifických okolnostiach, kde zbierame a spracovávame Vaše osobné údaje, takže si budete plne vedomý, ako a prečo Vaše osobné údaje používame. Tieto Zásady o ochrane osobných údajov dopĺňajú iné oznámenia, ktoré sa týmito zásadami nerušia.

PREVÁZDKOVATEĽ   

Spoločnosť ConvaTec je globálnou spoločnosťou a tvoria ju rôzne právne subjekty vo viacerých krajinách, ktoré sa spoločne nazývajú „Convatec Group“. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov, spoločnosť Unomedical s.r.o., Priemyslený park 3, 071 01 Michalovce a Zákaznícke centrum ConvaTec, Štúrova 71A, 94901 Nitra je prevádzkovateľom a je zodpovedná za vaše osobné údaje (ďalej v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov ako „ConvaTec“, „my“, „nami“ alebo „naše“).

 Spoločnosť Convatec Group vymenovala Úradníka pre ochranu údajov (DPO), Skupinu DPO, ktorá je zodpovedná za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa týchto Zásad o ochrane osobných údajov a pre všetky ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov bol vymenovaný Úrad komisára pre informácie (ICO) v Spojenom kráľovstve ako Dozorný orgán. Kontaktné údaje Skupiny DPO a Úradu komisára pre informácie nájdete nižšie:  

KONTAKTNÉ ÚDAJE   

Skupina DPO:                                                                                                                                                   

Emailová adresa: dataprivacy@convatec.com

Poštová adresa: ConvaTec Group Data Protection Officer

                                Floor 7, 3 Forbury Estate

                                23 Forbury Road

                                Reading, RG1 3JH

                                United Kingdom

Úrad komisára pre informácie:

Emailová adresa: https://ico.org.uk/concerns/

Telefónne číslo: +44 1625 545 700 (pre hovory mimo Spojeného kráľovstva) 0303 123 1113 (pre hovory v rámci Spojeného kráľovstva)

Poštová adresa: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu komisára pre informácie alebo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.Ocenili by sme však, keby ste nám poskytli príležitosť riešiť Vaše obavy predtým, ako kontaktujete dozorný orgán. Prosím, kontaktujte najskôr našu Skupinu DPO alebo Vášho miestneho odborníka na ochranu osobných údajov.

ZMENY V ZÁSADÁCH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A VAŠA POVINNOSŤ NÁS O TÝCHTO ZMENÁCH INFORMOVAŤ   

 Je dôležité, že Vaše osobné údaje, s ktorými zaobchádzame, sú presné a aktuálne. Prosím, informujte nás, ak dôjde k zmene osobných údajov počas Vášho vzťahu s nami.

ODKAZY NA TRETIE STRANY  

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, zásuvné moduly a aplikácie. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolenie takýchto prepojení umožní tretím stranám zbierať a zdieľať o Vás údaje. Webové stránky tretích strán neovládame a nie sme zodpovední za ich vyhlásenia o ochrane údajov. Keď opustíte našu webovú stránku, odporúčame Vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

2.  ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZBIERAME   

Osobné údaje alebo osobné informácie predstavujú akékoľvek informácie o jednotlivcovi, ktoré môžu tohto jednotlivca identifikovať. Nezahŕňajú údaje, pri ktorých bola identita odstránená (anonymné údaje).

V závislosti od povahy Vašej komunikácie s nami, môžeme zbierať, používať, uchovávať a prenášať rôzne druhy Vašich osobných údajov, ktoré sme zoskupili. Ide o:

 

Pri zbieraní údajov budeme za každej okolnosti úplne transparentní a oboznámime vás o tom, ktoré osobné údaje spracovávame a účel ich spracovania.

AK OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNETE   

Ak potrebujeme zhromaždiť osobné údaje podľa zmluvných podmienok, ktoré s Vami máme a vy neposkytnete požadované údaje, nebudeme môcť plniť zmluvu, ktorú s Vami máme alebo, ktorú máme v úmysle s Vami uzavrieť (napr. pri poskytnutí tovaru alebo služieb). V takom prípade môžeme výrobok alebo službu zrušiť, o čom Vás včas informujeme.  

3.  AKO SA ZBIERAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  

Používame rozličné metódy na zbieranie Vašich osobných údajov prostredníctvom priamej alebo nepriamej komunikácie. Môžete nám poskytnúť Vašu identitu, kontaktné informácie, zdravotné údaje a finančné údaje vyplnením formulárov alebo prostredníctvom poštovej, telefónnej, emailovej alebo inej komunikácie. Zahŕňa to osobné údaje, ktoré poskytujete, keď:

 

  4. PRIHLASOVANIE SA NA WEBOVÝ SEVER A IP ADRESY

Naše webové stránky zaznamenávajú používanie údajov, ako napr. zdrojovú adresu, od ktorej pochádza žiadosť o stránku (napr. Vaša IP adresa, názov domény), dátum a čas žiadosti o stránku, odkazujúcu webovú stránku (ak existuje) a iné parametre v URL (napr. kritériá vyhľadávania). Používame tieto údaje, aby sme lepšie pochopili celkové používanie a určili, ktoré časti našej webovej stránky používatelia uprednostňujú (napr. na základe počtu návštev týchto častí). Informácie sú uschované v logovacích súborov a používané iba nami na účely štatistického vykazovania.

5.  CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Vaše osobné údaje spracujeme len na účely, ktoré špecifikujeme v čase zbierania týchto údajov a ak nám to zákon umožňuje. Spravidla používame Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 

Nižšie sme v tabuľkovom formáte uviedli opis spôsobov, ktorými môžeme zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi a o ktoré právne základy sa opierame. Taktiež sme identifikovali, čo sú naše oprávnené záujmy tam, kde je to vhodné.

 

Cieľ/Činnosť

 

Typ údajov

 

Právny základ na spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu

 

Registrovať Vás ako nového zákazníka

 

(a) Identita

(b) Kontakt

 

Plnenie zmluvy s Vami

 

Na zlepšovanie našich produktov a služieb Vás môžeme požiadať, aby ste sa opustili/zúčastnili sa prieskumu

 

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Používanie výrobku/služby

 

Súhlas

 

 

Umožniť Vám zúčastniť sa žrebovania alebo súťaže.

 

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

Plnenie zmluvy s Vami

 

 

 

Spravovať a chrániť našu spoločnosť a túto webovú stránku (vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, údržby systému, podpory, podávania správ a hostingu údajov)

 

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické

 

Nevyhnutný pre naše oprávnené záujmy (na prevádzkovanie spoločnosti, poskytnutie administratívnych a IT služieb, bezpečnosť siete, zabránenie podvodu v kontexte reorganizácie spoločnosti alebo reštrukturalizácie skupiny)

 

Vykonať lekársky predpis pre lekárske zariadenie, ktoré vám predpísal zdravotnícky pracovník

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Zdravotné 

 

Súhlas

Používať analýzu údajov s cieľom zlepšiť našu webovú stránku, výrobky/služby, marketing, vzťahy so zákazníkmi a skúsenosti

 

(a) Technické

(b) Použitie

 

Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (definovať typy zákazníkov pre naše výrobky a služby, udržiavať našu webovú stránku aktualizovanú a relevantnú, rozvíjať obchod a informovať našu marketingovú stratégiu)

 

Vytvárať návrhy a odporúčania pre vás týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať

 

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technický

(d) Použitie

(e) Profil

 

Súhlas

 

 

MARKETING  

Snažíme sa poskytnúť Vám voľby týkajúce sa použitia istých osobných údajov, predovšetkým v oblasti marketingu a reklamy. Občas vám pošleme marketingovú komunikáciu, ak ste si vyžiadali od nás informácie alebo ste súhlasili so získavaním marketingových materiálov.

Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme Vám prestali posielať marketingové materiály alebo správy prostredníctvom odkazov na odhlásenie alebo použitím ďalších Kontaktov.

Keď zrušíte odber týchto marketingových správ, nebude sa to vzťahovať na osobné údaje nám poskytnuté, ako dôsledok regulačných otázok výrobku, skúsenosti s výrobkom/službou alebo iných transakcií.

 6 . ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV   

Možno budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje so stranami uvedenými nižšie za účelmi stanovenými v tabuľke v odseku 4 vyššie.

Od všetkých tretích strán požadujeme dodržiavanie bezpečnosti Vašich osobných údajov a zaobchádzať s nimi v súlade so zákonom. Nepovoľujeme poskytovateľom služieb tretích strán používať Vaše osobné údaje na ich vlastné účely a povoľujeme im spracovať Vaše osobné údaje na špecifické účely a v súlade s našimi pokynmi.

7.  MEDZINÁRODNÉ PRENOSY  

V závislosti od typu údajov a účelu ich spracovania, môžeme zdieľať Vaše osobné údaje v rámci spoločnosti ConvaTec Group. Z dôvodu medzinárodnej povahy spoločnosti ConvaTec Group, môže ísť o prenos Vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak dôjde k prenosu údajov medzi spoločnosťami ConvaTec Group, zaistíme, že osobné údaje budú mať tú istú úroveň ochrany, ako majú v rámci Európy tým, že budeme požadovať od právneho subjektu, ktorý je príjemcom spoločnosti ConvaTec, aby sa zaviazal dodržiavať povinnosti o ochrane osobných údajov, ktoré sú rovnocenné s tými obsiahnutými v GDPR.

Taktiež mnohí externí poskytovatelia služieb tretích strán (napr. poradcovia v oblasti IT podpory, marketingoví agenti) sídlia mimo EHP, takže spracovanie Vašich osobných údajov bude zahŕňať prenos údajov mimo tohto priestoru.

Kedykoľvek prenesieme Vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečíme adekvátny stupeň ochrany prostredníctvom špecifických zmlúv schválených Európskou komisiou. Pre ďalšie informácie, prejdite na Európska komisia: Vzorové zmluvy pre prenos osobných údajov tretím krajinám.

Ak využívame poskytovateľov sídliacich v Spojených štátoch, môžeme im poskytnúť údaje, ak sú súčasťou Štítu na ochranu osobných údajov („Privacy Shield“), ktorý od nich požaduje, aby poskytli adekvátnu ochranu osobných údajov zdieľaných medzi Európou a Spojenými štátmi. Pre ďalšie informácie, prejdite na Európska komisia: EU-US Privacy Shield.

Ak si želáte získať ďalšie informácie týkajúce sa špecifického mechanizmu, ktorý používame pri prenose Vašich údajov medzi Európskym hospodárskym priestorom, prejdite na Kontakty.

 8. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV  

Zrealizovali sme primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť náhodnej strate, použitiu alebo neoprávnenému prístupu, zmene alebo zverejneniu Vašich osobných údajov. Okrem toho obmedzujeme prístup k Vašim osobným údajom zamestnancom, sprostredkovateľom, dodávateľom a iným tretím stranám, ktorí ich potrebujú vedieť. Spracúvajú Vaše osobné údaje len podľa našich inštrukcií a podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Zaviedli sme postupy, ako konať pri akomkoľvek podozrení na porušenie osobných údajov a oznámime Vám a akémukoľvek príslušnému regulačnému orgánu porušenie, ak to zákon vyžaduje.

 9. ÚCHOVÁVANIE ÚDAJOV  

AKO DLHO BUDETE POUŽÍVAŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?   

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbierané, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo vykazovacích požiadaviek.

Na určenie vhodnej doby uchovávania Vašich osobných údajov, berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením osobných údajov, účel, na ktorý sme spracovali Vaše osobné údaje a či môžeme splniť tieto účely inými prostriedkami a taktiež platné právne požiadavky.

Podrobnosti týkajúce sa doby uchovania s ohľadom na rôzne aspekty Vašich osobných údajov sú dostupné v našej politike uchovávania údajov, ktorú si môžete od nás vyžiadať prejdením do Kontaktov.

 Za niektorých okolností, môžeme anonymizovať Vaše osobné údaje (takže ich viac nebude možné s Vami spojiť) na výskumné a štatistické účely. V takomto prípade môžeme tieto informácie používať na neurčitú dobu a bez ďalšieho upozornenia.

10. VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA   

Máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov podľa zákona na ochranu osobných údajov:

 

Ak si želáte uplatniť akékoľvek z vyššie uvedených práv, prosím Kontaktujte nás.

NIE JE POŽADOVANÝ POPLATOK  

Nie ste povinný uhradiť nijaký poplatok za prístup k Vašim osobným údajom (alebo pri uplatnení akýchkoľvek iných práv). Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je Vaša žiadosť jednoznačne neodôvodnená, opakujúca sa a nadmerná. Za takýchto okolností môžeme odmietnuť vyhovieť Vašej žiadosti.

ČO MÔŽEME OD VÁS VYŽADOVAŤ  

Môžeme od Vás vyžadovať špecifické informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť Vašu identitu a zaistia Vaše právo na prístup k osobným údajom (alebo uplatnia akékoľvek Vaše iné práva). Ide o bezpečnostné opatrenie s cieľom zaistiť, že osobné údaje nebudú odhalené žiadnej osobe, ktorá na ne nemá právo. Taktiež Vás môžeme kontaktovať s prosbou o ďalšie informácie v súvislosti s Vašou žiadosťou, aby sme urýchlili našu odpoveď.

LEHOTA NA ODPOVEĎ   

Snažíme sa odpovedať na všetky oprávnené žiadosti do jedného mesiaca. Príležitostne nám to môže trvať dlhšie ako miesiac, najmä v prípade, ak je Vaša obzvlášť komplexná, alebo ste vytvorili niekoľko žiadostí. V takom prípade Vás o tom upovedomíme a o priebehu žiadosti Vás budeme pravidelne informovať.

 11.  GLOSÁR  

PRÁVNY ZÁKLAD  

Oprávnený záujem predstavuje záujem spoločnosti o vedenie a riadenie nášho podnikania, ktorý nám umožňuje poskytnúť Vám najlepšie služby/výrobky a najlepšiu a najbezpečnejšiu skúsenosť. Dbáme na to, aby sme zvážili a vyrovnali akýkoľvek potenciálny vplyv na Vás (či už pozitívny alebo negatívny) a Vaše práva, predtým ako spracujeme Vaše osobné údaje pre naše oprávnené záujmy. Nepoužívame Vaše osobné údaje na činnosti, pri ktorých sa prekračuje vplyv na Vás (pokiaľ nemáme na to súhlas alebo nám to nekáže zákon). Môžete získať ďalšie informácie o tom, ako posudzujeme naše legitímne záujmy voči akémukoľvek potenciálnemu vplyvu na Vás s ohľadom na špecifické aktivity. Prejdite na Kontakty.

Plnenie zmluvy predstavuje spracovanie Vašich údajov, tam, kde je to potrebné na plnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou alebo podniknúť kroky na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením takejto zmluvy.

Dodržiavanie právnej alebo regulačnej povinnosti predstavuje spracovanie Vašich osobných údajov tam, kde je to potrebné s cieľom konať v súlade s právnou alebo regulačnou povinnosťou, ktorej podliehame.

TRETIE STRANY   

INTERNÉ TRETIE STRANY   

Ostatné spoločnosti v rámci spoločnosti ConvaTec Group, ktoré môžu vystupovať ako spoloční prevádzkovatelia alebo spracovatelia (v závislosti od povahy spracovania údajov), a ktorí poskytujú, napr. služby IT a služby správy systémov a podávajú správy o vedení.

EXTERNÉ TRETIE STRANY  

 

VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA   

Máte právo:

                 Požadovať prístup k vašim osobným údajom (všeobecne známe ako „žiadosť dotknutej osoby o prístup“). To Vám umožní získať kópiu Vašich osobných údajov, ktorými disponujeme a skontrolovať, či ich spracovávame podľa zákona.

                 Požadovať opravu vašich osobných údajov, ktorými disponujeme. To vám umožňuje nechať opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o Vás máme. Avšak, môžeme potrebovať overiť si presnosť údajov, ktoré nám poskytujete.

                 Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov Vám umožňuje požiadať nás vymazať alebo odstrániť osobné údaje, ak nejestvuje adekvátny dôvod, aby sme pokračovali s ich spracovaním. Taktiež máte právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak ste úspešne uplatnili vaše právo na námietku voči spracovaniu (pozrite nižšie), kde došlo k nezákonnému spracovaniu Vašich údajov alebo kde sme podľa zákona povinní vymazať Vaše osobné údaje. Upozorňujeme Vás, že nie vždy sme schopní konať v súlade s Vašou žiadosťou o vymazanie z dôvodu špecifických právnych dôvodov, ktoré Vám v prípade potreby oznámime v čase predloženia Vašej žiadosti.

                 Vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, kde sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujmy tretích strán) a jestvuje niečo vo Vašej konkrétnej situácii, čo Vás podnieti namietať voči spracovaniu na tomto základe, keďže sa domnievate, že boli ovplyvnené Vaše základné práva a slobody. Taktiež máte právo vzniesť námietku, ak spracovávame Vaše osobné údaje pre priame marketingové účely. V niektorých prípadoch môžeme dokázať, že máme preukázateľné legitímne dôvody na spracovanie Vašich informácií, ktoré prevyšujú Vaše práva a slobody.

                 Požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov Vám umožňuje požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných údajov za nasledujúcich podmienok: (a) ak si želáte, aby ste stanovili presnosť údajov; (b) ak je naše použitie údajov nezákonné, ale nechcete ich vymazať; (c) ak potrebujete, aby sme uchovávali údaje, napriek tomu, že ich viac nepotrebujeme, keďže potrebujete stanoviť, uplatniť alebo brániť právne nároky; alebo (d) ste vzniesli námietku voči nášmu použitiu Vašich údajov, ale musíme si overiť, či máme nadradené legitímne dôvody ich použiť.

                 Právo na prenosnosť údajov Vašich osobných údajov. Poskytneme Vám alebo tretej strane, ktorú ste vybrali, Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, štandardne používanom strojom čitateľnom formáte. Upozorňujeme Vás, že toto právo sa vzťahuje len na automatické informácie, na ktorých používanie ste na začiatku poskytli súhlas a kde sme použili informácie s cieľom plnenia zmluvy s vami.

                 Kedykoľvek zrušiť súhlas pričom sa spoliehame na súhlas so spracovaním osobných údajov. To však nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania zrealizovaného predtým, ako ste svoj súhlas zrušili. Ak zrušíte svoj súhlas, nebudeme vám môcť poskytnúť isté výrobky alebo služby. Upovedomíme vás, ak sa tak stane v čase zrušenia Vášho súhlasu.

12. KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť Convatec Group vymenovala Úradníka pre ochranu údajov (DPO), Skupinu DPO, ktorá je zodpovedná za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa týchto Zásad o ochrane osobných údajov a na všetky ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov bol vymenovaný Úrad komisára pre informácie (ICO) v Spojenom kráľovstve ako Dozorný orgán. Kontaktné údaje Skupiny DPO a ICO nájdete nižšie:

KONTAKTNÉ ÚDAJE  

Skupina DPO                                                                                                                                     

Emailová adresa: dataprivacy@convatec.com

Poštová adresa: ConvaTec Group Data Protection Officer

                                Floor 7, 3 Forbury Estate

                                23 Forbury Road

                                Reading, RG1 3JH

                                United Kingdom

Úrad komisára pre informácie:

Emailová adresa:https://ico.org.uk/concerns/

Telefónne číslo:  +44 1625 545 700 (pre hovory mimo Spojeného kráľovstva) 0303 123 1113 (pre hovory v rámci Spojeného kráľovstva)

Poštová adresa: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK95AF

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu komisára pre informácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, email: statny.dozor@pdp.gov.sk. Ocenili by sme však, keby ste nám poskytli príležitosť riešiť Vaše obavy predtým, ako kontaktujete dozorný orgán. Prosím, kontaktujte najskôr našu Skupinu DPO alebo Vášho miestneho odborníka na ochranu osobných údajov.

 

 

}